【Wushu】Zhao Peide and Xu Xiangdong (Duilian) 1985

【武術】趙培徳・徐向東 (対練) 1985 / 【Wushu】Zhao Peide and Xu Xiangdong (Duilian) 1985

Visit The Author's Website

Duilian by Mr. Zhao Peide and Mr. Xu Xiangdong, exhibition performance at “2nd All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” in Japan, 1985. Chobi Studio video.

Share this?