【Wushu】Zhang Qing and Jiang Xiaomin (Duilian) 1985

【武術】張青・蔣小敏 (対練) 1985 / 【Wushu】Zhang Qing and Jiang Xiaomin (Duilian) 1985

Visit The Author's Website

Duilian by Mrs. Zhang Qing and Ms. Jiang Xiaomin, exhibition performance at “2nd All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” in Japan, 1985. Chobi Studio video.

Share this?