【Wushu】Xu Xiangdong (Zuijian) 1985

【武術】徐向東 (酔剣) 1985 / 【Wushu】Xu Xiangdong (Zuijian) 1985

Visit The Author's Website

Zuijian by Mr. Xu Xiangdong, exhibition performance at “2nd All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” in Japan, June 1985.
“All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” is the predecessor of “All Japan Wushu Taijiquan Championship”. Chobi Studio video.

Share this?