【Wushu】Li Zhizhou, Zhang Xianming and Lu Jinming (Duilian) 1984

【武術】李志洲・張顕明・盧金明 (対練) 1984 / 【Wushu】Li Zhizhou, Zhang Xianming and Lu Jinming (Duilian) 1984

Visit The Author's Website

Men Daoshu (Broadswordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984.

Competitor: Li Zhizhou, Zhang Xianming and Lu Jinming (Beijing) Chobi Studio video.

Share this?