【Wushu】1991 Zhang Xianming (Jianshu / Swordplay)

Authors Website

This is a “Jianshu” demonstration that Zhang Xianming performed on the Japanese TV program:”Zoom In! Morning” in 1991. Chobi Studio video.

Share this?