【Wushu】1984 Women Qiangshu (Spearplay)

Visit The Author's Website

Women Qiangshu (Spearplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?