【Wushu】1984 Men Zuijian (Drunken Sword)

【武術】1984 男性酔剣 / 【Wushu】1984 Men Zuijian (Drunken Sword)

Visit The Author's Website

Men Zuijian (Drunken Sword) performance at All China Wushu Championship in 1984 Chobi Studio video.

Share this?