【Wushu】1984 Men Zuijian (Drunken Sword) (2/2)

【武術】1984 男子酔剣 (2/2) / 【Wushu】1984 Men Zuijian (Drunken Sword) (2/2)

Visit The Author's Website

Men Zuijian (Drunken Sword) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?