【Wushu】1984 Men Shuangdao (Double Broadswordplay) (2/2)

Authors Website

Men Shuangdao (Double Broadswordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?