【Wushu】1984 Men Jianshu (Swordplay) Li Zhizhou (Beijing)

【武術】1984 男子剣術 李志洲(北京) / 【Wushu】1984 Men Jianshu (Swordplay) Li Zhizhou (Beijing)

Visit The Author's Website

Men Jianshu (Swordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984.

Competitor: Li Zhizhou (Beijing) Chobi Studio video.

Share this?