【Wushu】1984 Men Gunshu (Cudgelplay) Li Zhizhou (Beijing)

【武術】1984 男子棍術 李志洲(北京) / 【Wushu】1984 Men Gunshu (Cudgelplay) Li Zhizhou (Beijing)

Visit The Author's Website

Men Gunshu (Cudgelplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?