【Wushu】1984 Men Daoshu (Broadswordplay) (4/4)

Authors Website

Men Daoshu (Broadswordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?