【Wushu】1984 Men Daoshu (Broadswordplay) (2/2)

Authors Website

Men Daoshu (Broadswordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984 Chobi Studio video.

Share this?