【Wushu】1976 Zhao Changjun, Meng Gengcheng (Kongshou Duo Qiang)

【武術】1976 趙長軍、孟耿成 (空手奪槍) / 【Wushu】1976 Zhao Changjun, Meng Gengcheng (Kongshou Duo Qiang)

Visit The Author's Website

Performer: Zhao Changjun, Meng Gengcheng Chobi Studio video.

Share this?