【Wushu】1976 Zhang Xiaohua (Changsuijshuangian/Long Tassel Double Straight Sword)

【武術】1976 張曉華 (長穂双剣)/【Wushu】1976 Zhang Xiaohua (Changsuijshuangian/Long Tassel Double Straight Sword)

Visit The Author's Website

Performer: Zhang Xiaohua Chobi Studio video.

Share this?