【Wushu】1976 Zhang Guifeng, Yang Yongli, Li Zhizhou, Wang Jianjun (Dandao Dui Sanqiang)

【武術】1976 張桂鳳、楊永利、李志洲、王建軍 (単刀対三槍)/【Wushu】1976 Zhang Guifeng, Yang Yongli, Li Zhizhou, Wang Jianjun

Visit The Author's Website

Performer: Zhao Changjun, Meng Gengcheng Chobi Studio video.

Share this?