【Wushu】1976 Wang Changkai(Kunlunjian/Kunlun Sword)

【武術】1976 王常凱 (崑崙剣) / 【Wushu】1976 Wang Changkai(Kunlunjian/Kunlun Sword)

Visit The Author's Website

Performer: Wang Changkai Chobi Studio video.

Share this?