【Wushu】1976 Liu Xuezhi, Guo Shengju (Duo Bishou)

【武術】1976 劉学志、郭省聚 (奪匕首) / 【Wushu】1976 Liu Xuezhi, Guo Shengju (Duo Bishou)

Visit The Author's Website

Performer: Liu Xuezhi, Guo Shengju Chobi Studio video.

Share this?