【Wushu】1976 Bai Yanxia(Shuanggou/Double Hook Swords)

【武術】1976 白彥俠 (双鉤) / 【Wushu】1976 Bai Yanxia(Shuanggou/Double Hook Swords)

Visit The Author's Website

Performer: Bai Yanxia Chobi Studio video.

Share this?